Kolonie w Pustkowie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informuje, że organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gromadka.

W roku 2024 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało 4 miejsca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gromadka. Uczestnictwo w kolonii jest bezpłatne.

 

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat.

Termin kolonii: 18 - 31 sierpnia 2024 r.

Miejsce: Pustkowo, województwo zachodniopomorskie

 

Na podstawie art. 92 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:
    1) objęte pieczą zastępczą;
    2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
        a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci;
        b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy- Prawo oświatowe;
    3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim, zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).

Przez  rodziny  żyjące  w  trudnych  warunkach  materialnych,  należny  rozumieć  rodziny, w których dochód na osoby w rodzinie nic przekracza kryterium dochodowego określonego wart. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Szczegółowych informacji ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej udziela pracownik socjalny GOPS Pani Barbara Żuk, tel. 75 6116024 kom. 603726908.Bez nazwy

Bon energetyczny

 

 

bon energetyczny

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej informuje, iż
13 czerwca
2024 r weszła w życie ustawa o bonie energetycznym.

 

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowej w pokoju nr 7, w Urzędzie Gminy Gromadka, w poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.00, przez ePUAP, platformę mObywatel od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej20zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.


Bon energetyczny wynosi:

– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa wart. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:

– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

 wniosek o bon energetyczny

Opieka wytchnieniowa 2024

logo mrips

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Gmina Gromadka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, w 2024 roku będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa”

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie

czasowego zastępstwa.

Adresatami programu są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej polegają w szczególności na odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień

w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem,

który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w dwóch formach tj.:

- w ramach pobytu dziennego,

- w ramach pobytu całodobowego

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowych informacji ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej udziela pracownik GOPS Pani Barbara Żuk, tel. 75 6116024

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA

USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna  sprawującego opiekę wytchnieniową

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza zainteresowane osoby do pełnienia funkcji opiekuna  sprawującego opiekę wytchnieniową.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: opiekun  sprawujący opiekę wytchnieniowąj w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej.

 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

 3. Wymagania:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.)

lub

 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

 

 1. Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adresz dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej – edycja 2024”. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika GOPS Pani Barbary  Żuk, tel. 75 611 6024.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

plakat wytch gmina

 

Gmina Gromadka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, po raz kolejny realizuje Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla mieszkańców Gminy Gromadka.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponują  czasem, który przeznaczają na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w dwóch formach tj.:

- w ramach pobytu dziennego,

- w ramach pobytu całodobowego

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z opieki.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - 2024

 

plakat AOON gmina

 

Gmina Gromadka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej w 2024 roku b po raz kolejny realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla mieszkańców Gminy Gromadka.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego, aktywnego życia dla uczestników Programu:

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta wsparciu w realizacji osobistych celów w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

 Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Dodatek osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowej lub przez ePUAP.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska opublikował  nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r.

 wniosek o dodatek osłonowy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w każdy poniedziałek,

w godzinach od 8.00 do 9.00 i w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 15.00,

pracownicy GOPS dodatkowo będą przyjmować wnioski o przyznanie

dodatku osłonowego w Urzędzie Gminy w Gromadce.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013