Dodatek energetyczny

Wniosek 

 


Dodatek energetyczny
 to nowe świadczenie finansowane z budżetu państwa, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które pobierają dodatek mieszkaniowy.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe pojęcie ,,odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej''
t.j. osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

 

Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny pokrywa tylko część opłat ponoszonych przez użytkowników energii elektrycznej i wynosi nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym, ustalanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy - prawo energetyczne, przy czym wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego do od 01 maja 2020 r do 30 kwietnia 2021 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł na miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł na miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł na miesiąc 

 

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Wypłacanie dodatku należy do kompetencji gminy. Przyzna go wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wydanie decyzji nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny zostanie wypłacony do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Kwota pieniężna może zostać przelana na rachunek bankowy wnioskodawcy lub na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym została zawarta umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

Kto otrzyma dodatek energetyczny?

 Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
  • pozostaje stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013