Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

logo2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

DOFINANSOWANIE
22 080,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
22 080,00 zł


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą  w Wierzbowej  informuje, że tut. Ośrodek przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.


Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami.
- karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
- klauzula informacyjna
- orzeczenie o niepełnosprawności
- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Dokumenty należy dostarczyć:
    • osobiście w siedzibie  w GOPS – Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc/godzin

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji o Programie udziela Pani Halina Maluchnik – pracownik GOPS, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, tel. 75 611 60 46.

 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
    2. osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania, wynosi nie więcej niż 240 godzin opieki w skali roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Adresaci Programu:
    1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
    2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Pliki do pobrania:

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023

DOFINANSOWANIE
22 521,60

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
22 521,60

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013