UWAGA

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej.

Wójt Gminy Gromadka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

 

Ogloszenie

 Informacja RODO

 

 

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

 

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej  informuje, że od dnia 22.09.2022r. można skladać  wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy / drewno kawałkowe / gaz lpg (nie gaz ziemny) / olej opałowy).

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:


osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy
 • zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że dodatek węglowy będzie niezwłocznie wypłacany, zgodnie z obowiązującymi przepisami

po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Wzór wniosku

 

 

Dodatek węglowy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej  informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • składając wniosek w siedzibie GOPS
 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Dodatek węglowy przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kwota dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

W przypadku dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Świadczenie wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek węglowy istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego z tut. Ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 611 6022

 

Wniosek o dodatek węglowy 

 

Dodatek osłonowy 2022 r. – dla kogo, gdzie złożyć wniosek, wysokość pomocy, rozstrzygnięcie, kiedy wypłaty?

 

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Gromadka składają w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej.

 

 

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost  cen energii i żywności.

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Na jakich zasadach określana będzie wysokość dochodów?

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Jakkolwiek szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [1]. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Jak wypełnić wniosek

 

 

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu


„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gromadka


na lata 2022- 2027”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gromadka do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gromadka na lata 2022-2027.

 

Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 31 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.

Forma konsultacji:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji publikuje się :
a) na stronie internetowej Gminy Gromadka https://www.gromadka.pl/,
b) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, https://www.gopsgromadka.pl

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy Gromadka https://www.gromadka.pl/,
b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej https://gopsgromadka.pl,
c) udostępnienie formularza ankiety w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej oraz na stronach internetowych https://www.gromadka.pl/, oraz https://gopsgromadka.pl,

 

Uzupełnioną i podpisaną ankietę można składać w formie:
1) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Gromadka, 59-706 Gromadka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 , poprzez złożenie w Sekretariacie,
b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka
c) pocztą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strategia 2022-2027

Ankieta

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

WAŻNA  INFORMACJA 

PROGRAM DOBRY START

Wnioski o 300+ do ZUS


Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Boleslawcu. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, nie realizuje tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.


Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:

• wnioski należy składać wyłącznie przez internet (forma papierowa została zlikwidowana),
• wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Jak składać wnioski?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:


• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia>,

• przez bankowość elektroniczną,

• przez portal PUE ZUS.


Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

 

 

 infoliniadlaseniorow-1024x432

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA – SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

   

  Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w  dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

  Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8,00 – 21,00.

  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka ( 8,00 -16,00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

  3. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.

  4. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  5. Senior może zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej dzwoniąc pod numer telefonu 75 611 60 26, 75 611 60 46, 75 611 60 24 w godzinach pracy 7.00 – 15.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku.

  UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

   

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo !

   

  W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 13.03.2020 r. następuje zmiana w zakresie obsługi klientów tutejszego Ośrodka.

  Wszystkie sprawy należy załatwiać na podstawie pisemnych wniosków składanych wyłącznie w biurze podawczym (parter budynku).

   

  Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  - Dyrektor GOPS 75 611-60-25

  - Pracownicy socjalni 75 611-60-24, 75 611-60-26, 75 611 60 46

  - Świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny 75 611-60-22

  - Księgowość 75 611-60-23

  - Usługi opiekuńcze 75 611 60 46

  - Asystent rodziny 75 611-60-24

   

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

   

  witacz1

   

   

  DOBRY START

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

   Wierzbowa 19

  59-706 Gromadka

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

  Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach:
  poniedziałek: 8:00-16:00
  wtorek- piątek: 7:00-15:00

   

   

  Nazwa jednostki:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce
  z siedzibą w Wierzbowej

  Lokalizacja:

  Wierzbowa

  Adres:

  Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka

  NIP:

  694 10 88 852

  Regon:

  390005765

  Województwo:

  dolnośląskie

  Nr telefonu:

  75 611 60 22 do 26, tel. kom. 609 762 122

  Adres email:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Konto bankowe:

  73 8644 0000 0262 7195 2000 0010

  Dyrektor:

  Leokadia Krawiecka

  Godziny pracy:

  poniedziałek: 8:00-16:00

  wtorek- piątek: 7:00-15:00

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013