UWAGA

 infoliniadlaseniorow-1024x432

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA – SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

   

  Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w  dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

  Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8,00 – 21,00.

  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka ( 8,00 -16,00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

  3. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.

  4. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  5. Senior może zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej dzwoniąc pod numer telefonu 75 611 60 26, 75 611 60 46, 75 611 60 24 w godzinach pracy 7.00 – 15.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku.

  UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

   

   

   

   

   UWAGA

   

  Informujemy, że wnioski o ustalenie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku opiekuńczego świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 2020/11/01 do 2021/10/31 będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2020 r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP

  • od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbowej w formie papierowej:

  - poniedziałek, w godz. od 8.00 do 15.30

  - wtorek – czwartek w godz. od 07:00 do 13:00

  - piątek – biuro nieczynne dla interesantów

   

  Szanowni Państwo !

   

  W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 13.03.2020 r. następuje zmiana w zakresie obsługi klientów tutejszego Ośrodka.

  Wszystkie sprawy należy załatwiać na podstawie pisemnych wniosków składanych wyłącznie w biurze podawczym (parter budynku).

   

  Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  - Dyrektor GOPS 75 611-60-25

  - Pracownicy socjalni 75 611-60-24, 75 611-60-26, 75 611 60 46

  - Świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny 75 611-60-22

  - Księgowość 75 611-60-23

  - Usługi opiekuńcze 75 611 60 46

  - Asystent rodziny 75 611-60-24

   

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

   

  Program RODZINA 500+

  Realizatorem rządowego programu Rodzina 500+ w imieniu Gminy Gromadka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

  Od dnia 01 lipca 2019 r. nastąpi zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych.

  Świadczenie będzie przysługiwało w okresie od lipca 2019 r. do maja 2021 r. lub do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia

  Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

  Kto może złożyć wniosek

  Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

  Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
  na miejsce zamieszkania
  osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

  Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

  - dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  - członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Wysokość świadczenia

  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

  Podzielność świadczenia

  Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

  W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

  na okres świadczeniowy 2019/2021

  WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

  1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

  2.    w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

  3.    w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

  4.     w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci; paszporty lub dowody osobiste;

  5.    w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone
  jest postępowanie o przysposobienie
  - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

  6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

  7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

  Termin składania wniosków, okres obowiązywania świadczenia

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

  Od dnia 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS 

  Od dnia 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej, tradycyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej, Wierzbowa 19

  poniedziałek w godzinach 8:00 do 15:30

  wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:00 do 13:00

  Wzór wniosku można uzyskać na stronie www.gopsgromadka.pl oraz w siedzibie ośrodka.

  Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

  Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019 r. należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.!! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania świadczeń od miesiąca lipca 2019 r.

   

   

   

  witacz1

   

   

  DOBRY START

   

  300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

  W lipcu tylko online:

  Od 1 lipca 2019 r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

  • portal „emp@tia”,

  • systemy bankowe,

  • profil zaufania epuap

  Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek dużo szybciej (już od 1 lipca 2019 r.), w dogodnym momencie i bez konieczności odwiedzin w Urzędzie.

  Dla kogo wsparcie?

  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

  Wysokość świadczenia:
  300 zł na dziecko

  Uprawnieni do świadczenia:

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2019 r.:

  • rodzaj szkoły

  • nazwa szkoły

  • adres szkoły

  Tradycyjna metoda składania wniosku:

  Wnioski o świadczenie „Dobry Start dla Ucznia” w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r.

  Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

  Terminy wypłaty świadczenia:

  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).

  Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu 2019 r. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września 2019.

  Druki do świadczenia Dobry Strat są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej – Wierzbowa 19 oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 9.

  Wnioski przyjmowane są od poniedziałku w godz. 8.00 - 15.30 

  Od wtorku do czwartku w godz. 7.00 - 13.00

  W piątki interesanci nie są przyjmowani.

   

   

  Kontakt:

  Informacje udzielane są także pod numerem tel.: 75 611 6022

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

   Wierzbowa 19

  59-706 Gromadka

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

  Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach:
  poniedziałek: 8:00-16:00
  wtorek- piątek: 7:00-15:00

   

   

  Nazwa jednostki:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce
  z siedzibą w Wierzbowej

  Lokalizacja:

  Wierzbowa

  Adres:

  Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka

  NIP:

  694 10 88 852

  Regon:

  390005765

  Województwo:

  dolnośląskie

  Nr telefonu:

  75 611 60 22 do 26, tel. kom. 609 762 122

  Nr faksu:

  +48 75 611 60 25

  Adres email:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Konto bankowe:

  73 8644 0000 0262 7195 2000 0010

  Dyrektor:

  Leokadia Krawiecka

  Godziny pracy:

  poniedziałek: 8:00-16:00

  wtorek- piątek: 7:00-15:00

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013