Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

1460x616

 

Gmina Gromadka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej w 2024 roku będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego, aktywnego życia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

3. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta wsparciu w realizacji osobistych celów w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowych informacji ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej udzielają pracownicy dostępni pod numerem telefonu 75 6116024

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza zainteresowane osoby do pełnienia funkcji asystencji osobistej.

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej.

 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2024

 3. Wymagania:

 4. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub

 • osoby wskazanej przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Asystencji nie może świadczyć członek rodziny (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, macocha, ojczym, konkubent, konkubina oraz osoba przysposobiona)

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pod adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, 59-706 Gromadka, Wierzbowa 19

Informacji o programie udziela:

– Starszy pracownik socjalny Pani Barbara Żuk tel. 75 611 60 24

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013